Høringssvar til forslag om ny gebyrordning

 

Ålbæk HKs bestyrelse har behandlet det fremsendte forslag til en eventuel ny gebyrordning, og vi skal først og fremmest udtrykke vores positive holdning til at 25 års reglen langt om længe fjernes. Vi er ligeledes tilfredse med at prisen for halleje bliver ens i hele kommunen.

Stigningen i timebetalingen vil for klubben, i 2017 kroner, udgøre ca. 11.750,- i merudgift. Det er ikke uden betydning, da vi i 2017 kommer ud med rundt regnet 5.000,- i overskud.

Vi er af samme holdning som KF, at trods omkostningerne er fordelene så store, at det bør gennemføres. Men udgifterne eller store dele heraf, kunne dækkes via gebyrbetaling på fodboldbaner og andre udendørsarealer. I lighed med skævheden i halleleje/gebyrbetaling, er skævheden jo mindst tilsvarende for de idrætsgrener der betaler bane/halleje og de der ikke betaler.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ålbæk HKs bestyrelse

 

 

 

 

Høring om forslag til ny gebyrordning for folkeoplysende foreninger

 

1. Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. april 2018, at sende forslag til ny gebyrordning for folkeoplysende foreningers brug af kommunale og selvejende haller, i høring.

Baggrunden for at foreslå indførelse af en ny gebyrordning er Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om, at udjævne de grundlæggende forskelle i foreningernes egenbetaling når de benytter en kommunal og en selvejende hal.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at sende forslaget i høring med henblik på at få tilbagemeldinger fra foreninger, interesseorganisationer og institutioner, der kan kvalificere det politiske ønske, om at skabe en ensartet gebyrmodel for folkeoplysende foreninger.

Forslag til ny gebyrordning sendes i høring i perioden 20.04.2018 til 20.05.2018, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 06.06.2018 vil behandle de indkomne høringssvar.

 

2. Formål

Formålet med at præsentere en ny gebyrordningsmodel er et politisk ønske om at sidestille folkeoplysende foreningers egenbetaling ved brug af kommunale og selvejende haller og øvrige lokaler og derved udligne de økonomiske forskelle, der i dag er en realitet når foreninger låner lokaler i henholdsvis kommunale og selvejende institutioner.

Forslag til ny gebyrordning tager således et opgør med den hidtidige gebyrordning. Her har foreninger, der har anvendt kommunale haller og øvrige lokaler, betalt et gebyr – uanset medlemssammensætningen, mens foreninger, der har anvendt selvejende haller, har haft en egenbetaling, som har været væsentlig højere – alt efter medlemmernes alderssammensætning.

Samtidig har der historisk været forskellige måder at etablere idrætsanlæg i de gamle kommuner fra før kommunesammenlægningen.

Hvor man i de tidligere Skagen Kommune og Sæby Kommune, havde en praksis med at hallerne blev etableret som selvejende, så har man i tidligere Frederikshavn Kommune etableret haller, som overvejende er kommunale.

Denne forskellige tilgang til at anlægge og drive haller, har medført en ulighed i de folkeoplysende foreningers egenbetaling ved brug af hallerne – og i de muligheder, som foreningerne har haft for at reducere deres lokaleudgifter i henhold til den kommunale tilskudsordning.

Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund ønsket et forslag til en ensretning af foreningernes betaling for brug af kommunale og selvejende haller, der kan sikre,

 • –  at de historiske forskelle i foreningernes lejeudgift udlignes
 • –  at alle foreninger ligestilles økonomisk i forhold til deres egenbetaling
 • –  en mere forenklet foreningsadministration og reduceret bureaukrati

   

  3. Den nuværende gebyrordning

  I de kommunale haller har foreninger igennem en årrække betalt et gebyr på 60 kr. pr. time uanset de aktive medlemmers alder, mens identiske foreninger i en selvejende hal har betalt en timeleje på 262,52 kr. pr. time

(2017). Foreninger med medlemmer under 25 år, har efterfølgende kunne søge lokaletilskud hos kommunen og få refunderet dele af den timeleje, som foreningen har haft i den selvejende hal (op til 75 %).

I praksis har det betydet, at foreninger hvor alle medlemmer er over 25 år har betalt den fulde timeleje på 262,52 kr. (2017), mens en tilsvarende forening med identisk medlemssammensætning har betalt et gebyr på 60 kr. pr. time i en kommunal hal.

Til at tydeliggøre de forskellige vilkår præsenteres her 3 eksempler:

Forening A benytter en kommunal hal og betaler et gebyr på 60 kr. pr. time til Frederikshavn Kommune. Gebyret bruges til at nedbringe driftsudgifterne for de foreninger, der benytter private lokaler. Udgiften for foreningen for at benytte den kommunal hal er den samme uanset om medlemmer er 20, 40 eller 60 år. Foreningens egenbetaling er hermed på 60 kr. pr. time.

Forening B benytter en selvejende hal og betaler en timeleje på 262,52 kr. (2017) direkte til hallen. Hvis forening B udelukkende består af medlemmer under 25 år eller maksimalt har 10 % medlemmer over 25 år – vil de kunne søge Frederikshavn Kommune om lokaletilskud på 75 % af lejeudgiften. Idet forening B udelukkende har medlemmer under 25 år (eller maksimalt 10 % over 25 år) vil for foreningen kunne søge lokaletilskud der medfører, at foreningens egenbetaling vil blive på 65,63 kr. pr. time.

Forening C benytter sig af en selvejende hal og betaler en timeleje på 262,52 kr. (2017) til hallen. Foreningen består af et mix af børn og unge under 25 år på 50 % og 50 % medlemmer over 25 år. Foreningen kan søge Frederikshavn Kommune om lokaletilskud i henhold til den gældende tilskudsordning. Men foreningen bliver på grund af 25 års reglen1 i den gældende tilskudsordning reduceret i tilskud svarende til andelen af medlemmer over 25 år i forhold til foreningens samlede medlemstal. Herved bliver foreningens egenbetaling på 164,07 kr. pr. time.

En illustration af proceduren for forening B og C ser således ud:

1 ”25 års reglen”: Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 % af foreningens samlede medlemstal, så nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal deltagere i en aktivitet.

De enkelte foreninger oplever dermed store forskelle på egenbetalingen alt efter om de benytter en kommunal hal eller en selvejende hal – og alt efter deres medlemssammensætning, hvor denne kun har betydning når foreningen anvende en selvejende hal og ikke en kommunal.

Denne grundlæggende udfordring ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at imødekomme og foreslår følgende ændring af gebyrmodellen og tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune.

 

4. Forslag til ny gebyrmodel

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker grundlæggende en gebyrmodel, hvor alle folkeoplysende foreninger – uanset medlemssammensætning og geografiske tilhørssted – betaler et ensartet gebyr for brug af kommunale og selvejende haller.

Grundtanken er, at alle folkeoplysende foreninger der anvender kommunale og selvejende haller fremadrettet betaler et gebyr på lån af haller og øvrige lokaler til Frederikshavn Kommune.

Foreninger, der i dag anvender selvejende haller, skal ikke betale en timeleje til den selvejende institution, men i stedet betale et gebyr til Frederikshavn Kommune svarende til det gebyr, som foreninger der anvender kommunale lokaler gør. Gebyret opkræves på baggrund af foreningernes bookede tider det forgangne år.

Herved reduceres Frederikshavn Kommunes lokaleudgifter, idet kommunen ikke skal udbetale lokaletilskud til de foreninger, som anvender selvejende haller.

De selvejende haller mister en indtægt fra foreningernes timeleje. Den mistede timeleje vil Frederikshavn Kommune kompensere de selvejende institutioner for i aftaler om kommunens driftstilskud og driftsaftaler.

Endeligt foreslår Kultur- og Fritidsudvalget, at taksterne for lån af lokaler i kommunale og selvejende haller forhøjes til et tidsvarende niveau.

Taksterne for lån af kommunale haller er ikke prisfremskrevet igennem en årrække, hvorfor Kultur – og Fritidsudvalget foreslår følgende takster for sæson 2019/2020

Gebyr for lån af kommunal og selvejende hal:

Gebyr for lån af kommunale og selvejende sportsaulaer, gymnastiksale og aktivitetssale:

Gebyr for lån af kommunale faglokaler:

Gebyr for lån af kommunale klasselokaler:

Priserne vil følge den årlige prisregulering udmeldt af KL.

Lokaler, der er udlånt som klublokaler fastsættes gebyrbetalingen individuelt.

75 kr. 35 kr. 25 kr. 20 kr.

En harmonisering af gebyret, så alle foreninger betaler det samme gebyr, vil uundværligt betyde at foreningerne vil

opleve, at de bliver berørt på forskellig vis, ved indfasning af modellen.

Eksempelvis vil forening C beskrevet ovenfor opleve, at deres egenbetaling reduceres mens forening A vil opleve at deres timebetaling forøges.

Kultur- og Fritidsudvalget er bevidst om denne konsekvens, men mener, at fordelene ved at harmonisere gebyret opvejer de bagsider, som visse foreninger vil opleve. Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne, at høringsparterne opvejer de fordele og ulemper, der er ved harmonisering af gebyret og kommenterer på det i høringssvaret

Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere drøftet muligheden for at differentiere gebyret for lån af lokaler ved eksempelvis at fastsætte ét gebyr i ”primetime” – og et andet i ydertimerne samt fredage og weekender. Udvalget ser gerne, at høringsparterne overvejer denne mulighed og kommenterer på dette i høringssvaret.

 

5. Forudsætninger

Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, at følgende forudsætninger skal ligge til grund for indfasning af ny gebyrmodel:

 • –  Den nuværende tilskudsordning for folkeoplysende foreninger, skal ophæves eller ændres med 3 måneders varsel til den 1. januar 2019.
 • –  Alle selvejende haller skal have indført fælles bookingsystem så det bliver ensartet for foreninger at booke timer i kommunale og selvejende haller. Et sådant fælles bookingsystem stilles til rådighed af Frederikshavn Kommune.

  6. Indfasning

  Kultur- og Fritidsudvalget sender ovenstående forslag i høring blandt høringsberettigede parter på fritidsområdet frem til den 20. maj 2018. Herefter vil udvalget gennemgå høringssvarene på førstkommende møde i juni og beslutte det videre forløb med henblik på at få godkendt en ny gebyrmodel og revideret tilskudsordning pr. 1. januar 2019.