Privatpolitiks data for Ålbæk HK

Oplysningspligten

 


Ålbæk Håndbold Klub´s dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores datebehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Ålbæk Håndbold Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

 

Kontaktperson: Carsten Bjørnager

Adresse: Møldamvej 11 – 9982 Ålbæk
CVR: 32 98 96 32

Tlf.: 51 48 84 96

Mail: cb@aahk.dk
Website: www.aahk.dk

 

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

 • Medlemsoplysninger
  Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger med navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og e-mail adresse.

 

 • Oplysninger om ledere og trænere
  Almindelige personoplysninger
 • Kontaktoplysninger med navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse og bankkonto.
 • Oplysninger om tillidsposter i foreningen.
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattester.

 

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. Men får også oplysninger fra:

 • DHF/JHF oplysninger om klubskifter, karantæner, kursusdeltagelse og hædersbevisninger.
 • Politiets særlige afdeling for børneattester.

 

 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede interesse i at behandle dine oplysninger.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

 

Formålene:

 • Formålene med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter.
 • Opfyldning af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

 

 • Formål med behandlingen af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af træenernes og ledernes hverv i foreningen.
 • Overblik over kompetencer, herunder kurser.
 • Opfyldning af lovkrav.
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende.
 • Administration af din relation til os.

 

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort,
  holdopstillinger, interne resultatlister.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder, herunder i forhold til generalforsamlingen.
 • Opfyldelse medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent og deltagergebyrer.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder konkrete aktiviteter eller situationer i foreningen.
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DIF, DHF eller JHF i relevante og nødvendige omfang i forbindelse med idrætsaktiviteter.
 • Videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til DHF/JHF, for at ledere og trænere kan modtage relevante aktivitets- og kursustilbud.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger, også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.
 • Af hensyn til kontaktmulighederne kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrenes telefonnummerer.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende herunder årets håndboldspiller, antal 1.holds kampe i klubben.

 

 

 

Samtykke

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

I forbindelse med idrætsaktiviteter sker der en videregivelse af oplysninger om deltagelse til DHF/JHF.

 

Der kan ske videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til idrætsorganisationer som foreningen er medlem af (DIF, DHF, DGI, JHF og Idrætssamvirke)

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller som leder / træner:

 

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine almindelige personoplysninger i en periode i op
til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

 

Ulønnede ledere og trænere:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
oplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

Dine rettigheder

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til udlevering af data i et almindeligt anvendt format.
 • Retten til indsigelse.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

 

 

Ændringer i privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.aahk.dk.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Ålbæk Håndbold Klub

1.udgave, 14.maj 2018