ÅLBÆK HÅNDBOLD KLUBS VEDTÆGTER

 

§ 1.

Klubbens navn er Ålbæk Håndbold Klub (ÅHK) og dens hjemsted er Frederikshavn kommune med aktivitets adresse i Ålbæk Idrætscenter. Klubben er oprettet den 9.juni 1998.

 

§2.

ÅHK har til formål at tilbyde medlemmerne at kunne spille håndbold. Det tilstræbes at kunne tilbyde håndbold på såvel motions- som eliteplan.

Under navnet “Ålbæk Blue Eels” tilbydes aktiviteter i Floorball i forhold til deltagernes niveau.

 

§3.

ÅHK er medlem af Jydsk Håndbold Forbund (JHF) under Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Dansk Floorball Union (DaFU) begge under Dansk Idræts Forbund (DIF). Klubben er undergivet disses love og bestemmelser.

 

§4.

Som aktivit eller passivt medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under klubbens love og regler.

 

§5.

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud, for såvel aktive som passive medlemmer.

 

§6.

Udmeldelse kan ikke ske, hvis man er i kontingentrestance eller i øvrigt har andet uafklaret mellemværende med klubben. I ovennævnte tilfælde vil spillercertifikatet ikke blive frigivet før forholdene er bragt i orden.

 

§7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indvarsling skal ske mindst 14 dage forud for generalfor-samlingen. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Forelæggelse af regnskabet.

d. Kommende planer.

e. Fastsættelse af kontingent.

f. Indkomne forslag.

g. Valg af formand for en 2-årige periode, vælges på lige årstal.

h. Valg af kasserer for en 2-årige periode, vælges på ulige årstal.

i. Valg af 3 bestyrelses-medlemmer
for en 2 årige periode.

j. Valg af 2 interne revisorer for en 2 årige periode.

k. Nedsættelse af Floorball udvalg.

l. Eventuelt.

 

§8.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. f. på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 5 dage før forsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Forældre til børn under 16 år der er medlem og har betalt kontingent har én stemme pr. barn. Stemmeret kun ved personlig fremmøde.

 

§9.

Forslag til ændringer i nærværende vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringer er foretaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

§10.

Ekstraordinær general-forsamling kan afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel i dagspressen og på klubbens hjemmeside.

 

§11.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for klubbens økonomi.

 

§12.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er belutningsdygtig når 3/5 af dens medlemmer er tilstede, heriblandt formanden. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske forplitigelser kræves dog underskrift af såvel formand som kasseren.

 

§13.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalfrsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§14.

Til beslutning om klubbens opløsning skal der indkaldes til 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum og med kun det ene punkt på dagsorden. For forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§15.

Ved klubbens opløsning tilfalder eventuelle materialer Ålbæk Idrætscenter, mens eventuelle økonomiske midler opnået gennem “Frederikshavner-Ordningen” skal tilfalde Frederikshavn kommune. Disse midler vil blive genfordelt til almennyttige formål i Frederikshavn kommune efter Folkeoplysningsudvalgets anvisning.

 

 

4.udgave af vedtægterne.

Vedtaget den 2.juni 2014